White Stripes, The

1999 – The White Stripes @320
2000 – De Stijl @320
2001 – White Blood Cells @320
2003 – Elephant @320
2005 – Get Behind Me Satan @320
2007 – Icky Thump @320

JACK WHITE 2012 – Blunderbuss @320
JACK WHITE 2014 – Lazaretto @320

Advertisements